Čo hľadáte
Ak ste nenašli čo hľadáte kontaktujte nás

Parkovanie

Pre pohodlné parkovanie využite parkovanie na streche OC Mlyny. Použite vjazd z ul. ČSA.


Prevádzkový poriadok parkoviska v OC Mlyny

1. Parkovanie v 1. zóne v OC Mlyny t. j. v parkovacom dome okrem strechy a v podzemnej garáži je pre návštevníkov spoplatňované nasledovne:
• počas pracovných dní - prvé 2 hodiny počas kalendárneho dňa zdarma, tretia hodina 0,50 eur vrátane DPH, potom každá ďalšia začatá hodina 2 eur vrátane DPH počas kalendárneho dňa
• počas víkendov a sviatkov - prvé 4 hodiny počas kalendárneho dňa zdarma, ďalšie 2 hodiny 0,50 eur vrátane DPH, potom každá ďalšia začatá hodina 2 eur vrátane DPH počas kalendárneho dňa


2. Parkovanie v 2. zóne v OC Mlyny t. j. strecha na parkovacom dome je pre návštevníkov spoplatňované nasledovne:
• počas víkendov a sviatkov - prvých 4 hodiny počas kalendárneho dňa zdarma, ďalšie 2 hodiny 0,50 eur vrátane DPH, nad 6 hodín počas kalendárneho dňa 3 eur
• počas pracovných dní - prvé 2 hodiny počas kalendárneho dňa zdarma, tretia hodina 0,50 eur vrátane DPH, nad 3 hodiny počas kalendárneho dňa 3 eur

3. Doba parkovania pre jedno vozidlo sa v rámci jedného kalendárneho dňa sčítava, teda do výslednej ceny sa zarátava trvanie všetkých návštev obchodného centra. Úhradou parkovného nevzniká nárok na bezplatné parkovanie počas zvyšnej časti kalendárneho dňa a služba sa pokladá za dodanú. Opätovným vjazdom do parkoviska sa zakladá dodanie novej služby.
V prípade opustenia parkovacích priestorov na dobu minimálne 3 hodiny stoja opätovne prvé 3 hodiny 0,50 eur počas pracovných dní (resp. 6 hodín počas víkendov alebo sviatkov).

4. Doba parkovania je evidovaná prostredníctvom parkovacieho lístka, ktorý vodič dostane pri vjazde do parkoviska. 

5. V prípade straty lístka zaplatí vodič za vydanie duplikátu parkovacieho lístka sumu 3 eurá pri vydaní na infopulte – len v čase medzi 9.00 – 21.00h, ak systém eviduje ŠPZ vozidla a za vydanie duplikátu parkovacieho lístka sumu 20 eur v prípade, ak systém neeviduje ŠPZ vozidla a v prípade vydania duplikátu parkovacieho lístka v automatickej pokladni – nonstop.

6. Úhrada poplatku za parkovanie sa vykonáva pred výjazdom z parkoviska OC Mlyny. Úhradu je možné vykonať použitím parkovacieho lístka prostredníctvom 9 automatických registračných pokladní umiestnených v priestoroch OC Mlyny alebo v prípade potreby je možnosť uhradiť poplatok za parkovanie aj na infopulte.

7. V prípade, že požadujete doklad o zaplatení, zvoľte túto možnosť v automatickej pokladni.

8. Vodič je povinný opustiť parkovisko do 15 minút od zaplatenia parkovného. V prípade, že tak neurobí a automatická výjazdová závora mu neumožní odjazd, je povinný sa opätovne odobrať k automatickej pokladni a doplatiť vzniknutý nedoplatok.

9. Pri problémoch spojených s platením alebo parkovaním je možné komunikovať s obsluhou parkoviska prostredníctvom komunikátora, ktorý je umiestnený na každom vjazdovom a výjazdovom stojane a na každej pokladni.

10. Parkovanie v podzemnej garáži je možné od 8.30 do 22.00, výjazd z podzemnej garáže je možný aj po skončení filmov v MLYNY CINEMAS. 

11. Fajčenie a manipulovanie s otvoreným ohňom je vo všetkých parkovacích zónach zakázané.

12. Parkovanie vozidiel s pohonom LPG je v podzemnom parkovisku zakázané. Vo všetkých parkovacích zónach je zakázaný vjazd s prívesným vozíkom.

13. Maximálna povolená rýchlosť vozidiel vo všetkých parkovacích zónach je 20km/h.

14. Vjazd vo všetkých parkovacích zónach je povolený len vozidlám s maximálnou výškou do 210 cm.

15. Vodiči sú povinní neobmedzovať ostatné vozidlá pri vjazdoch a výjazdoch.

16. Vo všetkých parkovacích zónach je zakázané bezdôvodne používať klaksón.

17. Vodič vozidla (a spolucestujúci) sa nemôžu zbytočne a neopodstatnene zdržiavať v priestoroch parkoviska.

18. Chodcom je zakázané zdržiavať sa v priestoroch vjazdov a výjazdov z parkovacích zón, ako aj v priestoroch celého podzemného parkoviska a aj v priestoroch parkovacieho domu.

19. Vo všetkých parkovacích zónach je zakázané odstavovať nepojazdné vozidlá alebo vozidlá inak nespôsobilé jazdy.

20. Vo všetkých parkovacích zónach je zakázané nechávať zbytočne či neopodstatnene zapnutý motor.

21. Majiteľ/vodič vozidla je zodpovedný za všetky škody spôsobené svojím vozidlom na zdraví a majetku. Vznik takejto škody je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poškodenej osobe a prevádzkovateľovi verejného parkoviska.

22. Návštevníci sú povinní udržiavať čistotu a poriadok vo všetkých parkovacích zónach OC Mlyny.

23. Návštevníci sú povinní parkovať len na vyznačených parkovacích plochách.

24. Vo všetkých parkovacích zónach platia všeobecne platné pravidlá cestnej premávky.

25. Priestory vo všetkých parkovacích zónach OC Mlyny sú snímané priemyselnými kamerami. Návštevník parkoviska vstupom do priestorov parkoviska dáva súhlas s vyhotovením a použitím záznamu z priemyselnej kamery.

26. Parkovacie zóny OC Mlyny nie sú strážené a prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené na vozidlách zaparkovaných na ktorejkoľvek z parkovacích zón a za škody na veciach umiestnených vo vozidlách zaparkovaných na ktorejkoľvek z parkovacích zón.

27. Pri odchode od zaparkovaného vozidla sú návštevníci povinní ho riadne uzamknúť a zabezpečiť bezpečnostným zariadením, pokiaľ je súčasťou vozidla. Návštevníci sú tiež povinní neponechávať cenné veci (napr. notebook, mobil atď.) na viditeľných miestach vo vnútri zaparkovaných vozidiel. Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu, odcudzenie či akékoľvek poškodenie týchto vecí.

28. Parkovanie pre motocykle je v parkovisku bezplatné. Pri vjazde vodič motorky zazvoní na komunikátor na parkovacej rampe, počká na reakciu parkovacej služby, ktorá mu rampu otvorí. Pri výjazde je potrebné zopakovať rovnaký postup.

29. Parkovanie pre motocykle je v parkovacích zónach zadarmo neobmedzene, nie však dlhodobo. Za dlhodobé parkovanie sa považuje odstavenie vozidla na parkovisku na dobu dlhšiu ako 24 hodín.

30. V prípade, ak chcete parkovisko v OC Mlyny využívať pravidelne, existuje možnosť zakúpenia paušálu. Paušál - neobmedzený prístup na parkovisko mesačne stojí 100 eur bez DPH. Viac informácií vám radi poskytneme na tel. čísle: 037/3221100 alebo na emailovej adrese: info@mlyny-nitra.sk

Cenník parkovania

1. zóna parkovania t. j. podzemná garáž a parkovací dom okrem strechy - Pracovné dni
 • prvé 2 hodiny za kalendárny deň
  zdarma
 • každá ďalšia začatá hodina
  2,00 €
 • tretia hodina
  0,50 €
1. zóna parkovania t. j. podzemná garáž a parkovací dom okrem strechy - Víkendy a sviatky
 • prvé 4 hodiny za kalendárny deň
  zdarma
 • každá ďalšia začatá hodina
  2,00 €
 • ďalšie 2 hodiny
  0,50 €
2. zóna parkovania t. j. strecha na parkovacom dome - Pracovné dni
 • prvé 2 hodiny za kalendárny deň
  zdarma
 • viac ako 3 hodiny
  3 €/deň
 • tretia hodina
  0,50 €
2. zóna parkovania t. j. strecha na parkovacom dome - Víkendy a sviatky
 • prvé 4 hodiny za kalendárny deň
  zdarma
 • viac ako 6 hodín
  3 €/deň
 • ďalšie 2 hodiny
  0,50 €

V prípade straty lístka zaplatí vodič za vydanie duplikátu parkovacieho lístka sumu 3 eurá pri vydaní na infopulte - len v čase medzi 9.00 - 21.00 h, ak systém eviduje ŠPZ vozidla a za vydanie duplikátu parkovacieho lístka sumu 20 eur v prípade, ak systém neeviduje ŠPZ vozidla a v prípade vydania duplikátu parkovacieho lístka v automatickej pokladni - nonstop.
Cenník parkovania

Umiestnenie automatických pokladní nájdete: TU