Prevádzkový poriadok Galérie MLYNY  (ďalej „OSC MLYNY“) 
Skrátená verzia - výber zákazov a povinností návštevníkov OSC MLYNY
(platný od 05.06.2013)
 
V celom areáli OSC MLYNY sú v platnosti nasledovné zákazy, príkazy a povinnosti:
1. Zákaz užívať akékoľvek zariadenia (vstavané alebo mobilné) a akékoľvek iné predmety nachádzajúce sa v areáli OSC MLYNY v rozsahu a spôsobom neprimeraným a nezodpovedajúcim ich účelovému určeniu resp. ich povahe, t.j. aj takým spôsobom, ktorým by mohlo dôjsť k ohrozeniu ich funkčnosti.
2. Zákaz obmedzovania iných osôb v užívaní akýchkoľvek zariadení (vstavaných alebo mobilných) a akýchkoľvek iných predmetov nachádzajúcich sa v areáli OSC MLYNY a obmedzovania iných osôb vo využívaní akýchkoľvek služieb poskytovaných zákazníkom v OSC MLYNY.
3. Zákaz obmedzovania osôb odkázaných na využívanie bezbariérového prístupu v OSC MLYNY pri využívaní takéhoto prístupu, zákaz správania sa v OSC MLYNY nemorálnym resp. takým spôsobom, ktorý odporuje všeobecne zaužívaným pravidlám slušného spoločenského správania sa, zákaz vykrikovania, zhromažďovania sa, hrubého urážania návštevníkov OSC MLYNY, zákaz demonštrácií v areáli OSC MLYNY.
4. Pri návšteve OSC MLYNY a pri využívaní služieb poskytovaných v areáli OSC MLYNY majú návštevníci povinnosť riadiť sa pokynmi osôb na to oprávnených, ako aj osobitnými pravidlami využívania konkrétnych služieb, pokiaľ sú vydané a/alebo sú nimi návštevníci písomne alebo ústne oboznámení.
5. Nerušiť akékoľvek podujatia usporadúvané v areáli OSC MLYNY.
6. Povinnosť riadiť sa pokynmi zamestnancov Prenajímateľa alebo Správcu najmä pri mimoriadnych situáciách.
7. Zákaz akýchkoľvek činností v celom areáli OSC MLYNY, ktoré spočívajú v poškodzovaní OSC MLYNY (interiéru aj exteriéru budovy, parkoviska, zelených plôch, mobiliáru, rastlín, atď.), ďalšieho majetku Prenajímateľa OSC MLYNY, majetku funkcionárov, riadiacich a iných zamestnancov Prenajímateľa, nájomcov OSC MLYNY, návštevníkov OSC MLYNY a iných osôb nachádzajúcich sa v areáli OSC MLYNY a/alebo ktoré ohrozujú alebo by mohli ohroziť tento majetok resp. bezpečnosť uvedených osôb.
8. Zákaz odkladania osobných vecí, nákupov a odpadov na miesta, ktoré na to nie sú určené, zákaz odstraňovania, vynášania, premiestňovania, znehodnocovania, pozmeňovania resp. vymieňania akýchkoľvek zastavaných a mobilných zariadení a iných predmetov nachádzajúcich sa v areáli OSC MLYNY, ani ich častí resp. ich príslušenstiev, dekoračných prvkov, lavičiek, odpadových košov, kvetináčov, reklamných a iných tabúľ a plagátov, letákov, iných upútaviek, vyvesených oznamov a zákaz akýchkoľvek iných nepovolených zásahov do týchto zariadení a predmetov. Výnimka platí pre tých, ktorým prislúcha tomu zodpovedajúce právo resp. povolenie uvedeným spôsobom nakladať s týmito zariadeniami a inými predmetmi.
9. Zákaz umiestňovania alebo rozdávania letákov v celom areáli OSC MLYNY vrátane parkovísk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa, zákaz umiestňovania politických plagátov či agitácie v areáli OSC MLYNY bez povolenia Prenajímateľa, zákaz predaja losov, realizovania zbierok, charitatívnych lotérií a podobných artiklov v celom areáli OSC MLYNY bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa.
10. Zákaz vykonávania akýchkoľvek iných, v tomto Prevádzkovom poriadku vopred nešpecifikovaných činností komerčného charakteru v spoločných a priľahlých priestoroch OSC MLYNY vrátane parkovísk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa, zákaz vykonávania takých činností, najmä prieskumného, reklamného alebo iného obdobného charakteru so zameraním na osoby nachádzajúce sa v areáli OSC MLYNY, ktoré svojou povahou a/alebo spôsobom a/alebo rozsahom neprimerane obmedzujú a/alebo obťažujú osoby nachádzajúce sa v areáli OSC MLYNY.
11. Zákaz blokovania, nadmerného alebo zbytočného zaťažovania (t.j. neprimeraného užívania) chodníkov, vstupov, schodov, posuvných a iných dverí, nákladných a osobných výťahov, eskalátorov, travelátorov, vestibulov, chodieb, dvorov, vstupnej haly a iných priestorov.
12. Zákaz vjazdu motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami (napr. bicykel) do obchodných priestorov a pasáží OSC MLYNY s výnimkou zdravotne postihnutých osôb na vozíčku, zákaz jazdenia na skateboarde a kolieskových korčuliach v celom areáli OSC MLYNY.
13. Zákaz parkovania na streche v čase od 22.00h do 07.00h. Zákaz parkovania v podzemnom parkovisku od 22.00h do 08.30h.
14. Zákaz parkovania v parkovacom dome od 22.00h do 07.00h okrem zákazníkov OJ 3.16a herňa GAMEWORLD a zákazníkov OJ 3.22 Bowling Shoeller´s a okrem zamestnancov a dodávateľov nájomcov s písomne povoleným vstupom Prenajímateľom pre vykonávanie konkrétnych povolených prác.
15. Povinnosť na parkovisku rešpektovať miesta vyhradené pre telesne postihnutých návštevníkov.
16. Zákaz vyučovania riadenia motorových vozidiel na parkovisku v areáli OSC MLYNY, zákaz umývania vozidiel v areáli OSC MLYNY, zákaz ponechania vozidiel na parkovisku v areáli OSC MLYNY po skončení otváracích hodín bez písomného povolenia Prenajímateľa.
17. Povinnosť dodržiavať najmä všeobecne záväzné protipožiarne, bezpečnostné, hygienické predpisy a predpisy z oblasti životného prostredia.
18. Zákaz manipulácie s akýmkoľvek bezpečnostným a/alebo protipožiarnym vybavením v areáli OSC MLYNY.
19. Povinnosť udržiavať čistotu a poriadok v celom areáli OSC MLYNY. 
20. Prísny zákaz odhadzovania odpadkov v celom areáli OSC MLYNY mimo nádob na to určených.
21. Prísny zákaz fajčenia v budove OSC MLYNY mimo priestorov vyhradených pre fajčiarov a zákaz odhadzovať ohorky/nedopalky inde, než do nádob na to určených.
22. Zákaz predaja a konzumácie alkoholu v areáli OSC MLYNY, s výnimkou predaja a konzumácie v prevádzkach, v ktorých je Prenajímateľom písomne povolený predaj a konzumácia alkoholu.
23. Zákaz užívania akýchkoľvek nedovolených omamných a návykových látok v celom areáli OSC MLYNY.
24. Zákaz akéhokoľvek poškodzovania majetku Prenajímateľa a majetku Nájomcov.
25. Zákaz vstupu a vodenia zvierat do OSC MLYNY s výnimkou zvierat, ktoré majú v kohútiku do 30 cm. Táto výnimka neplatí pre tzv. bojové plemená psov. Všetky zvieratá musia byť na vôdzke alebo v taške. 
26. Zákaz vstupu do budovy OSC MLYNY so strelnými a obdobne účinnými zbraňami (s výnimkou osôb, pre ktorých nosenie zbrane súvisí s výkonom ich služby vyplývajúcej z osobitného predpisu).
27. Zákaz vstupu pouličných predavačov do OSC MLYNY a zákaz umiestnenia ich stánkov, vrátane akýchkoľvek súvisiacich obchodných aktivít v celom areáli OSC MLYNY.
28. Povinnosť dodržiavať prevádzkové pokyny a prevádzkové poriadky vydané pre všetky zariadenia v OSC MLYNY vrátane detských ihrísk a pre prevádzky určené pre deti.
29. Zákaz fotografovania a iného obrazového alebo zvukového záznamu v celom areáli OSC MLYNY bez písomného súhlasu Prenajímateľa.
30. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zakázať a to komukoľvek, akúkoľvek reklamu, ktorá podľa posúdenia Prenajímateľa smeruje k poškodeniu mena a povesti OSC MLYNY, alebo jeho príťažlivosti ako obchodného a spoločenského centra a na základe oznámenia Prenajímateľa je pôvodca takejto reklamy povinný od takej reklamy upustiť, pričom týmto nie je dotknuté právo Prenajímateľa domáhať sa ochrany svojho dobrého mena a povesti súdnou cestou a žiadať primerané majetkové zadosťučinenie.
31. Ak osoba nachádzajúca sa v areáli OSC MLYNY poruší tento Prevádzkový poriadok, môže byť požiadaná resp. vyzvaná na opustenie areálu OSC MLYNY, pričom takejto osobe môže byť súčasne odopretý ďalší vstup do areálu OSC MLYNY. Ak takáto osoba nevyhovie žiadosti resp. neuposlúchne výzvu na opustenie areálu OSC MLYNY, takáto osoba bude zákonným spôsobom vyvedená z areálu OSC MLYNY. 
32. V prípade spáchania trestného činu v zmysle Trestného zákona v znení nesk. predpisov v areáli OSC MLYNY môže byť páchateľ zadržaný kýmkoľvek, pričom tento páchateľ bude následne odovzdaný príslušníkovi policajného zboru alebo mestskej polície spolu s oznámením o podozrení zo spáchania prečinu a/alebo zločinu, t.j. trestného činu. Takýmto páchateľom trestného činu ako aj páchateľom priestupku v zmysle Zákona o priestupkoch v znení nesk. predpisov ako aj priestupkov v zmysle osobitných predpisov v areáli OSC MLYNY má Prenajímateľ právo odoprieť vstup do areálu OSC MLYNY.

kalendár podujatí

Mám záujem dostávať informácie o akciách a podujatiach v Galérii MLYNY Nitra